ALGEMENE VOORWAARDEN CREATIVE BRAND LAB

 

Artikel 1                Definities

  1. Creative Brand Lab, gevestigd te Waalwijk, KvK-nummer 69808465, wordt aangeduid als opdrachtnemer.
  2. De wederpartij wordt aangeduid als opdrachtgever.
  3. Met de overeenkomst wordt bedoeld het verzoek van de opdrachtgever aan opdrachtnemer om tegen betaling werkzaamheden te verrichten en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.
  4. De door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verleende diensten, daaronder mede verstaan, beeldmateriaal, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties en dergelijke wordt aangeduid als content.
  5. Met offerte wordt bedoeld de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.
  6. Met werkzaamheden wordt bedoeld al hetgeen opdrachtnemer ten behoeve van de opdrachtgever, binnen het kader van de door hem verstrekte opdracht, maakt en/of onderneemt dan wel doet maken en/of ondernemen.

Artikel 2                Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Op alle offertes, facturen, werkzaamheden, aanbiedingen, overeenkomsten, het verrichten van diensten en het leveren van zaken namens opdrachtnemer zijn uitsluitend van toepassing de onderhavige algemene voorwaarden van opdrachtnemer.
2.2 Door de opdrachtgever gehanteerde voorwaarden, van welke aard dan ook en al dan niet vervat in door de opdrachtnemer gehanteerde algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze voorwaarden door opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Vermelding van of verwijzing door de opdrachtgever naar eigen inkoop-, aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard en doet deze inkoop/aanbestedings of andere (algemene) voorwaarden niet van toepassing zijn op de onderhavige overeenkomst, tenzij artikel 2.2 van toepassing is.
2.4 Op deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend de regels van het Nederlands recht.

Artikel 3                Offertes

3.1. Opdrachtnemer kan niet aan de offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.2. Al hetgeen dat in overleg buiten het geoffreerde wordt geleverd, wordt beschouwd als meerwerk en als zodanig gefactureerd.
3.3 Zolang er nog geen akkoord is op de offerte, staat de gewenste datum niet vast en is opdrachtnemer gerechtigd een andere opdracht aan te nemen.

Artikel 4                Totstandkoming van de overeenkomst

Overeenkomsten gelden als gesloten vanaf de dag van ondertekening van de overeenkomst door opdrachtnemer alsmede de opdrachtgever, respectievelijk de dag van verzending van de schriftelijke opdrachtbevestiging door opdrachtnemer, respectievelijk de dag waarop opdrachtnemer een door opdrachtgever bij haar geplaatste opdracht feitelijk uitvoerde. 

Artikel 5                Wijzigingen

Wijzigingen in de overeenkomst, alsmede in deze algemene voorwaarden, zijn slechts van kracht indien zij uitdrukkelijk schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen, behoudens het vermelde in artikel 6.

Artikel 6               Tarieven

6.1 De door opdrachtnemer opgegeven prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele verzend-, transport- en portokosten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
6.2 Indien in de offerte een ‘vaste’ prijs is opgenomen zoals de vermelding van het pakket of traject met bijbehorend tarief, geldt deze als overeengekomen prijs, met inachtneming van het overige in deze voorwaarden bepaalde. Indien in de offerte geen ‘vaste’ prijs zoals geschat aantal uren met bijbehorend uurtarief is opgenomen zal het door de opdrachtgever te betalen bedrag worden bepaald door een nacalculatie, gebaseerd op de bij opdrachtnemer geldende uurtarieven.
6.3 Voor spoedopdrachten welke als zodanig door opdrachtnemer aan de opdrachtgever zijn bevestigd, kan opdrachtnemer een extra toeslag berekenen.
6.4 Indien na de datum van totstandkoming van de overeenkomst een of meer kostprijsfactoren verhoging ondergaan of een verhoging optreedt van rechten of belastingen of een kostprijsverhogende verandering van de wisselkoers optreedt, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is opdrachtnemer gerechtigd de overeengekomen prijs dien overeenkomstig te verhogen.
6.5 Indien reeds een gedeelte van de overeengekomen diensten is uitgevoerd, is het vermelde in artikel 6.4 onverkort van toepassing ten aanzien van de door opdrachtnemer nog te verrichten diensten.
6.6 Meerwerk, dat tijdens de uitvoering van de overeenkomst wordt overeengekomen zal apart worden gefactureerd.

 Artikel 7                Beschrijvingen, modellen, hulpmiddelen en adviezen

In catalogi, afbeeldingen, foto’s, ontwerpen e.d. vermelde gegevens zijn slechts bindend indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen ondertekende overeenkomst of een door opdrachtnemer ondertekende opdrachtbevestiging.

Artikel 8               Uitvoering en termijnen

8.1 Door opdrachtnemer in haar offertes opgegeven termijnen, dan wel tussen partijen overeengekomen termijnen, gelden altijd bij benadering, tenzij opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat sprake is van een fatale termijn of partijen deze fatale termijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeenkomen.
8.2 De termijn van uitvoering van de opdracht begint te lopen vanaf de dag van schriftelijke orderbevestiging, maar niet eerder dan nadat opdrachtnemer alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en dergelijke van de opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel, indien een aanbetaling of vooruitbetaling is bedongen, niet eerder dan de dag waarop deze betaling door opdrachtnemer is ontvangen.
8.3 De termijn voor het bewerken van de foto´s bedraagt twee weken na datum van de fotosessie dan wel na het kiezen van de foto’s uit de galerij. Indien buiten de schuld van opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden en/of door niet tijdige nakoming door voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden, wordt de termijn voor zover nodig verlengd.
8.4 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de termijn bepaalde, wordt de termijn van uitvoering van de opdracht verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van de niet voldoening door opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van haar te vragen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.
8.5 De opdrachtgever is alleen gerechtigd om op ten tijde van de fotosessie een alternatieve setting voor te stellen. De opdrachtgever is verder gerechtigd om tot 24 uur na ontvangst van de foto’s een andere bewerkingssuggesties voor te stellen dan de bewerking die reeds door opdrachtnemer is gerealiseerd, mits dit in lijn is met de stijl die opdrachtnemer normaal gesproken hanteert, en zoals dat is weergegeven op website van opdrachtnemer (www.creativesolver.nl). Voor extra bewerkingssuggesties kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.
8.6 De verzending en wijze van aanlevering van het geproduceerde (bijvoorbeeld bewerkte foto’s) geschiedt op de wijze als bepaald door opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Wanneer een opdrachtgever een zending anders wenst te ontvangen, zijn de daaraan verbonden (extra) kosten en risico’s voor zijn rekening.
8.7 Opdrachtnemer is gerechtigd ter uitvoering van de opdracht voor eigen rekening en risico hulppersonen waaronder ondergeschikten in te schakelen.

Artikel 9                Betaling en betalingsvoorwaarden

9.1 Het kennismakingsgesprek is vrijblijvend. Na het bevestigen van de opdracht wordt een factuur verstuurd, deze dient binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn tenzij anders is overeengekomen.
9.1 De betaling van de overeengekomen prijs is voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst, tenzij anders is overeengekomen of op de factuur is vermeld. Alle verrichte opdrachten, dus gedane zaken door opdrachtnemer, kunnen direct gefactureerd worden.
9.2 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek of verrekening zijdens de opdrachtgever te geschieden op een door opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening of (ter keuze van opdrachtnemer) ten name van opdrachtnemer.
9.3 Indien de opdrachtgever niet binnen de eventueel afgesproken betalingstermijnen betaald, is hij vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 1,5% per kalendermaand, waarbij een gedeelte van een maand als een volle kalendermaand wordt aangemerkt, alsmede alle op de inning van de vordering vallende gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden gefixeerd op het door de Nederlandse Orde van Advocaten gehanteerde incassotarief, maar met een minimum van €150,-.
9.4 Door opdrachtnemer in het kader van een gerechtelijke procedure gemaakte kosten, waaronder begrepen proceskosten, alsmede overige kosten van juridische bijstand, ook voor zover deze kosten door de rechter niet worden toegewezen, zijn voor rekening van opdrachtgever, tenzij opdrachtnemer door de rechter bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.
9.5 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen, zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10             Aansprakelijkheid

10.1 Elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer, waaronder begrepen bedrijfsschade, andere (indirecte) schade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derde is uitgesloten voor zover de wet dat toelaat, behoudens opzet, grove schuld of roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer, en onverminderd het voor het overige in deze voorwaarden bepaalde.
10.2 Indien de rechter mocht oordelen dat opdrachtnemer geen beroep toekomt op het in de vorige leden bepaalde, beperkt de aansprakelijkheid van opdrachtnemer zich te allen tijde tot de factuurwaarde, exclusief BTW, van de werkzaamheden waarop de aansprakelijkheid ziet, behoudens voor zover de dekking van de aansprakelijkheidsverzekeraars van opdrachtnemer een verdergaande aansprakelijkheid mogelijk maakt.
10.3 Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen betreffende alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met opdrachtgever is uitgesloten voor zover de wet dat toelaat.
10.4 Bij gebruik van foto’s en beeldmateriaal in ontwerpvoorstellen zal opdrachtnemer nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele kosten verbonden aan publicatie, tenzij de foto’s eigendom zijn van de klant door betalingen aan opdrachtnemer of door zelfgenomen foto’s, eventueel via opdrachtnemer.
10.5 opdrachtnemer is in geen enkel geval aansprakelijk te stellen voor het gebruik van content (teksten, foto’s, grafisch materiaal) van derden voorzien van auteursrechtelijke bescherming. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de content.

Artikel 11              Overmacht, opschorting en ontbinding

11.1 Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daaronder niet reeds begrepen ziekte, materiaalpech, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, brand, pandemie en andere ernstige storingen in het bedrijf van opdrachtnemer of door deze ingeschakelde derden.
11.2 Ingeval van verhindering tot nakoming van de overeenkomst ten gevolge van niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) is opdrachtnemer gerechtigd om, de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste twee maanden op te schorten, een andere datum te plannen ter uitvoering van de overeenkomst, dan wel de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden, zonder de verplichting van opdrachtnemer tot enige schadevergoeding.
11.3 Indien opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit daarmee samenhangende overeenkomsten voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens opdrachtnemer te voldoen, alsmede ingeval van faillissement, toepassing van de wettelijke schuldsaneringsregeling, surseance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijk overdracht van de onderneming van opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, alsmede indien beslag ten laste van opdrachtgever wordt gelegd en dit beslag niet binnen een redelijk korte termijn is opgeheven, is opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste zes maanden op te schorten hetzij deze (gedeeltelijk) te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van opdrachtnemer tot enige schadevergoeding en onverminderd de opdrachtnemer verder toekomende rechten. Alle vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever worden dan met onmiddellijke ingang opeisbaar.
11.4 De opdrachtnemer kan deze overeenkomst opzeggen, mits omkleed met gewichtige redenen. De overeenkomst eindigt van rechtswege door overlijden van de opdrachtnemer.

Artikel 12             Intellectueel eigendom

12.1 Alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) op de door opdrachtnemer in het kader van de uitvoering van de overeenkomst geleverde zaken en verleende diensten, daaronder mede verstaan, beeldmateriaal, foto’s, ontwerpen, schetsen, tekeningen, illustraties etc. berusten bij opdrachtnemer, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.
12.2 Het is de opdrachtgever van opdrachtnemer toegestaan om de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan openbaar te maken voor zover dat in overeenstemming is met de doelen van de overeenkomst. Deze doelen behelzen het gebruik van de geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan op social media, website of advertenties van de opdrachtgever. Voor commerciële doelen die buiten het bereik van deze overeenkomst liggen, dient voorafgaand aan het gebruik van de geleverde zaken of diensten een licentie te worden verleend door opdrachtnemer, waarbij eventuele licentiekosten kunnen worden geheven. Voor commerciële doelen buiten het bereik van deze overeenkomst is naamsvermelding van opdrachtnemer door de opdrachtgever verplicht.
12.3 De geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan worden door opdrachtnemer gebruikt als de opdrachtgever daar toestemming voor geeft. Het is opdrachtnemer toegestaan om de geleverde diensten en geleverde zaken te gebruiken voor directe marketingdoeleinden, zoals de opname van foto´s in een portfolio. De geleverde zaken of diensten of enig gedeelte daarvan worden nooit gebruikt voor andere opdrachtnemers.
12.4 De opdrachtgever staat jegens opdrachtnemer in voor het ongestoorde gebruik door opdrachtnemer van de geleverde of ter beschikking gestelde zaken, gegevens, ideeën, concepten en materialen. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer, zowel in als buiten rechte, voor alle aanspraken van derden daarop, waaronder, maar niet uitsluitend, worden verstaan aanspraken op het gebied van het mededingingsrecht en het industriële en intellectuele eigendomsrecht.
12.5 Elke wijziging, aanvulling, verbetering of aanpassing van een door opdrachtnemer geleverde zaak of dienst kan alleen onder een licentie van opdrachtnemer worden aangebracht, met uitzondering van het toevoegen van logo’s, tekst en vormen van de opdrachtgever. De intellectuele eigendomsrechten op wijzigingen, aanvullingen, verbeteringen en aanpassingen komen toe aan opdrachtnemer, zonder dat opdrachtnemer daarvoor enige vergoeding verschuldigd is, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Indien nodig verplicht de opdrachtgever zich om deze rechten, na daartoe ontvangen verzoek, van opdrachtnemer aan haar over te dragen.
12.6 Elk gebruik van een fotografisch werk van opdrachtnemer dat niet met haar is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht/auteursrecht van opdrachtnemer. Bij inbreuk verbeurd opdrachtnemer een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de opdrachtnemer gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van alle overige geleden schade.
12.7 Indien een door opdrachtnemer uitgebracht voorstel niet wordt gevolgd door een overeenkomst is de opdrachtgever verplicht de offerte met alle daartoe behorende zaken binnen acht dagen aan opdrachtnemer te retourneren, bij gebreke waarvan opdrachtnemer zich het recht voorbehoudt alle dienaangaande gemaakte kosten in rekening te brengen, dan wel volledige schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 13             Uitstel, annulering of afwijken van de overeenkomst

13.1 De opdrachtgever kan de fotosessie uitstellen  indien dit 48 uur van tevoren wordt aangegeven. Indien dit later gebeurt, wordt er 50% van het gefactureerde bedrag in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Indien opdrachtnemer al gearriveerd is op de plaats van de fotosessie, wordt daarnaast 50% van de volledige reiskosten in rekening gebracht. Een fotosessie kan slechts twee keer worden uitgesteld. Indien de fotosessie voor een derde maal wordt uitgesteld, vervalt de fotosessie en wordt het volledige bedrag gefactureerd.
13.2 Indien opdrachtgever twintig minuten of langer te laat arriveert op de overeengekomen plaats van de fotosessie, wordt de fotosessie geannuleerd en wordt het volledige gefactureerde bedrag inclusief de reiskosten in rekening gebracht.
13.3 Indien een opdrachtgever een opdracht annuleert is hij verplicht de door opdrachtnemer reeds gemaakte kosten te vergoeden, en is hij bij wege van schadeloosstelling een bedrag verschuldigd van 10% van de gefactureerde som indien het gaat om een annulering binnen 24 uur na betaling. Een bedrag van 50% van de gefactureerde som wordt in rekening gebracht indien 24 uur zijn verstreken na betaling.
13.4 Van al het bovenstaande kan door opdrachtnemer worden afgeweken indien de redelijkheid en billijkheid dit vereisen.

Artikel 14             Rechtbankkeuze

Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan – naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst dan wel van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met de onderhavige overeenkomst zoals, zij het niet uitsluitend onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen en ongegronde verrijkingen – zullen worden beslecht door de rechtbank Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch, zulks behoudens voor zover dwingende competentieregels aan deze keuze in de weg zouden staan.

 

error: